Blir du med og forandrer verden?

Abraham Lincoln

Gi meg 27 tinnsoldater og jeg skal forandre verden

«Gi meg 27 tinnsoldater og jeg skal forandre verden» sa Amerikas president Abraham Lincoln i sin tid.

Lincoln hadde forstått kraften i det trykte ord.

 

 

Når vi ser bakover i historien ser vi hvilken påvirkningskraft bøker som ”Maos lille røde” og Hitlers ”Main kampf” har hatt. Sporos 20 13-2 Maos little red 469x650Disse bøker og tanker har hatt innvirkning på hele nasjoner, destruktive tanker som førte til millioner av menneskers død og fornedrelse.

 

 

Sporos 2013-2 gutenbergpressa 768x1024

Gutenberg ville at Guds Ord skulle spres i hele verden. Derfor arbeidet han hele livet med dette prosjektet. Det står i dag en kamp om det trykte ordet. Hvem kommer til å vinne denne kampen.  Hvor står du i denne kampen?

Guds forvandlende ord
I motsetning til dette har vi også sett hvordan Guds ord har forvandlet mennesker og nasjoner i positiv retning. Dessverre er mange norske politikere historieløse. De kan ikke se sammenhengen mellom den banebry­tende betydning Bibelen har hatt, med fremveksten av velferdssamfunnene i Vesten. Selv om Johan Gutenberg trykket de første biblene på latin så tidlig som i 1456, var det først etter at Martin Luther oversatte Bibelen til et folkelig tysk at de bibelske sannheter og etiske retningslinjer fikk gjennomslag i Europa på 1500- tallet. Under Hans Nilsen Hauges virksomhet på slutten av 1700-tallet og vekkelsen som fulgte, så vi en religiøs og sosial endring som kanskje først i våre dager blir belyst og anerkjent. Vekkelsen spredde seg ikke minst gjennom alle de bøker og skrifter som Hauge utga. Ja, hans me­darbeidere drev til og med eget trykkeri i Kristiansand. I Eiker i Vestfold startet han papirproduksjon.

Guds ord har KRAFT til å forandre samfunn
Under sovjettiden, og i totalitære stater i dag, ser vi hvilken frykt myndighetene har for Guds ord. Verdensreli­gionene rystes i sine grunnvoller der Guds ord kommer til. Ordet har livsforvandlende kraft. Mennesker som tar imot, blir frie skapninger i troen på Jesus.

Vi i Litteratur­misjonen har tro på det trykte Ordet og søker å spre det rundt om i verden. Dette skjer oftest i samarbeid med andre organisasjoner og enkeltmennesker som støtter arbeidet.

Roar Haldorsen Strat